donderdag 201629 sep.

Bestuursakkoord 2016-2018

Geschreven door Ron de Rooy

Aanleiding

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni stapte de partij CMB uit de coalitie met CDA en DOS. Aanleiding was het raadsvoorstel Centrumplan Fase 2. Het voorstel kon op brede steun rekenen van de gemeenteraad. CMB kon zich niet verenigen met het door de ontwikkelaar van het centrumplan ingediende bouwplan dat voorzag in de bouw van een Aldi Supermarkt, een tweetal winkelunits en 24 appartementen. 

 

Informatieronde

Na het uitstappen van CMB heeft DOS samen met CDA het voortouw genomen om met alle in de gemeenteraad van Stein vertegenwoordigde partijen, behalve het CMB, een informatieronde te houden om een beeld te krijgen van de mogelijkheden voor het vormen van een nieuwe coalitie. Uit die gesprekken bleek dat de zogenaamde Pact-partijen (Steins Belang, G!NA, VVD en fractie Govers) bereid waren inhoudelijk verder te praten. Om voor hun moverende reden zijn tussentijds de partijen VVD en Fractie Govers afgehaakt. 

 

Nieuwe Coalitieakkoord: “Iedereen doet mee” 

De afgelopen maanden is inhoudelijk over diverse thema’s gesproken en deze zijn inmiddels vastgelegd in het concept coalitieakkoord dat op 30 september aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. De belangrijke thema’s waarover de beoogde partijen afspraken wilden maken waren de toekomstige ontwikkelingen van het Steinerbos en de mogelijkheden voor woningbouw in het gebied Bramert Noord.  

 

Bijzondere aandacht is in het coalitieakkoord besteed aan het thema demografie (o.a. krimp, ontgroening en vergrijzing). In de resterende tijd tot aan de verkiezingen willen de partijen graag dat dit thema een prominente plaats krijgt in de implementatie van beleid naar concrete (uitvoerings)besluiten.  

 

Voordracht Wethouders

Door de toetredende fracties worden 2 nieuwe wethouders voorgedragen in de persoon van Anton Roest en Gina van Mulken. 
Partijen hebben op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling. Er is sprake van een beperkte uitbreiding van de formatie. De coalitie acht dit in het kader van een evenredige verdeling van de zwaarte van de portefeuilles en gelet op de grote opgave waar Stein voor staat, verdedigbaar. 

 

Globale portefeuilleverdeling

Danny Hendrix (DOS)  1,0 fte   Fysieke Leefomgeving

Natascha Wingelaar (DOS) 0,6 fte   Onderwijs, P&O en Economische Zaken

Hub Janssen (CDA)  0,8 fte   Sociaal Domein en Demografie

Anton Roest (SB)  0,8 fte   Financiën en Steinerbos

Gina van Mulken (G!NA) 0,6 fte   Maatschappij en Cultuur 

 

Op 5 oktober zullen de wethouders in een extra raadsvergadering worden voorgedragen en zal een debat over het coalitieakkoord plaatsvinden. De coalitiepartijen hebben afgesproken dat het coalitieakkoord wordt vertaald in concrete besluitvorming in de vorm van een addendum op de begroting, inclusief een begrotingswijziging. 

Reageren