VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018


DOS Beter Lokaal


DOS is een lokale politieke partij met een lange geschiedenis en dus veel ervaring in de Steinse politiek. DOS is al 20 jaar de grootste politieke partij in Stein. In die 20 jaar heeft DOS nagenoeg continu regeringsverantwoordelijkheid gedragen. Kiezers waarderen ons voor ons consequent en consistent beleid waarbij ook de verantwoordelijkheid niet wordt geschuwd om soms moeilijke en ook niet altijd populaire maatregelen te nemen, ook als het ging over het functioneren van de eigen partij.


Het consistente en consequente beleid is verankerd in het zogenaamde kernenbeleid. In de komende tijd zullen een behoorlijk aantal taken van de rijksoverheid of de provincie worden overgedragen naar gemeenten. Het gaat over drie beleidsvelden: jeugdzorg, begeleiding naar werk (Participatiewet) en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).


Deze zogeheten decentralisaties in het sociale domein maken ons kernenbeleid actueler dan ooit. De overheid zegt immers dat deze taken het beste, decentraal, zo dicht mogelijk bij de inwoners kunnen worden georganiseerd, namelijk in de kernen en wijken, de aders van onze samenleving. Dan is het een groot voordeel dat je als gemeente al een dergelijke structuur hebt opgebouwd en in het verleden in de gemeente Stein niet gekozen is voor centralisatie.


DOS is een partij die vooral ook zoekt naar verjonging en vernieuwing. Dat komt onder andere tot uitdrukking in onze kandidatenlijst, waar ten opzichte van de vorige verkiezingen ongeveer een derde nieuwe kandidaten op staan en waar ook jongeren de kans krijgen. Maar ook nemen we actief deel aan de Steinse Jongeren Advies Raad en hebben we bijvoorbeeld een initiatiefvoorstel voor Jongerenhuisvesting ingediend.


Bijna driekwart van onze inwoners doet op de een of andere manier minstens een keer per maand wel iets voor de gemeenschap, hetzij georganiseerd of individueel. Deze energie of kracht moeten we nog meer koesteren en weten te faciliteren. De gemeente moet dat samen met haar inwoners doen. Dat vraagt een andere rol van politiek en bestuur maar ook van onze inwoners. De landelijke overheid trekt zich steeds meer terug. Steeds meer taken komen op gemeenten af. Gemeenten moeten die taken vervolgens wel met minder geld uitvoeren. Dat zal best lastig worden maar niet onmogelijk. In vergelijking met grote steden mogen wij blij zijn met een lokale structuur van verenigingen en instellingen en een schaalgrootte die overzichtelijk is. DOS is van mening dat als je de dingen efficiënter organiseert en daarnaast de lokale kracht beter faciliteert, de gemeente deze taken best zelf kan uitvoeren, samen met haar inwoners.


Onze verkiezingsleus is: ‘Beter Lokaal’. Volgens ons zijn de oplossingen lokaal, dus in de kern en/of wijk te vinden. Het gaat hier zelfs om maatwerk en oplossingen kunnen dus per kern verschillen. Maar ook ‘Beter Lokaal’ omdat wij als lokale politieke partij niet gebonden zijn aan landelijke richtlijnen en/of standpunten. Wij houden ons louter bezig met de belangenbehartiging van u als inwoner en de gemeente.


En tenslotte ‘Beter Lokaal' omdat DOS een vereniging is van mensen met hart voor de gemeenschap en maatschappelijke betrokkenheid, niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. De leden van DOS zijn dan ook meestal actief in diverse verenigingen of stichtingen binnen onze gemeente. De inwoners weten dat. In de afgelopen periode hebben veel mensen ons benaderd. Vaak kunnen wij dan helpen. Onze raadsleden, commissieleden en wethouders zijn gemakkelijk te benaderen en komen gemaakte afspraken na. Ons ledental is gegroeid omdat leden bij ons kunnen meepraten en meebeslissen.


Onze kernpunten zijn opgesloten in de naam: Democratisch Onafhankelijken Stein. Democratie staat voorop. De meerderheid beslist, maar wij vinden dat de meerderheid rekening moet houden met de wensen van de minderheid. Wij brengen dit al jaren in de praktijk als bestuurspartij in de gemeenteraad. Een bijzonder aspect van democratie is openheid en transparantie. DOS heeft steeds een luisterend oor voor de mening van anderen. Dat wil echter niet zeggen dat DOS met “alle winden meewaait”. In tegendeel! DOS heeft duidelijke opvattingen over wat in en door de gemeente gedaan en gelaten moet worden. Er zijn immers grenzen aan de mogelijkheden. DOS maakt die keuzes op een transparante wijze en is altijd bereid tot discussie en uitleg.
Tweede kernpunt is onze onafhankelijkheid. DOS heeft geen binding met partijen op provinciaal of landelijk niveau. Wij richten onze politiek puur op onze eigen inwoners, onze eigen gemeente en regio. Alle besluiten die we nemen, bijvoorbeeld in de gemeenteraad, worden getoetst op het belang van de gemeente en haar inwoners. Jarenlang zet DOS zich al in voor een gemeentelijk beleid, dat uitgaat van goede leefbaarheid in de dorpen en wijken, het kernenbeleid. Wij blijven van mening dat leefbare kernen en wijken, met goed bereikbare basisvoorzieningen (gezien de vergrijzing) meer dan ooit nodig zijn. Die leefbaarheid is een uitstekend bindmiddel voor de bewoners. Wij hebben oog en oor voor initiatieven van bewoners die ten goede komen aan de leefbaarheid in hun directe omgeving.

 

Uitgangspunten Verkiezingsprogramma


De gemeente Stein bestaat uit 5 kernen die zijn onderverdeeld in 13 wijken en buurten. DOS is en blijft van mening dat het in elke kern “goed toeven” moet zijn. Dat wil zeggen dat leefbaarheid in elke kern op een dusdanig peil hoort te zijn dat het niet alleen prettig wonen (en werken) is maar dat de leefbaarheid ook aansluit bij de behoeften van de inwoners. Uiteraard passend binnen de huidige inzichten van wat maatschappelijk gezien als reëel en haalbaar wordt beschouwd (kwaliteit boven kwantiteit).
De leefbaarheid in een kern, wijk of buurt als zodanig wordt in het algemeen beïnvloed door de demografische samenstelling van de inwoners, de wijzigingen in het leefpatroon, de identiteit en kerngebondenheid, de werkgelegenheid, de (sociale) infrastructuur en door middelen (voorzieningen) en hun beschikbaarheid.


Vooral op het demografische vlak en op het gebied van middelen is er de komende jaren sprake van een ander beeld van hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Daarnaast kan en mag niet worden uitgevlakt dat door de toenemende mobiliteit van mensen er een beweging zichtbaar is met betrekking tot de leefpatronen en de directe herkenbaarheid van en verbondenheid met de woonkernen.


Het behouden en versterken van de leefbaarheid moet wat DOS betreft in dit perspectief worden geplaatst en heeft geleid tot de volgende uitgangspunten:

 

We kiezen voor het behoud van de leefbaarheid in elke kern.

Daar waar middelen en mogelijkheden schaars zijn, zullen wij kiezen voor een evenwichtige verdeling over de verschillende kernen.


Kernwoorden voor leefbaarheid zijn: alle leeftijden, transitie, integraal.

 

Zorg

Zorgcentra en wijksteunpunten, gekoppeld aan sociaal culturele activiteiten, vormen voor DOS een integraal onderdeel van de gemeenschap.

 

Onderwijs

In iedere kern een school en in de grotere kernen twee scholen met een geografische goede spreiding. Een school zal in de toekomst ook fungeren als integraal kind centrum (IKC). 

 

Rol van de gemeente en samenwerking in de regio

 De gemeente heeft een regisserende, faciliterende en bewakende taak heeft ten aanzien van het uit te voeren beleid.

 

De politiek stelt heldere kaders en maakt duidelijke keuzes gebaseerd op een goed doordachte visie.


Alleen deelnemen aan een coalitie als geschikte bestuurders worden voorgedragen.
Samenwerking over grenzen met andere gemeenten op het uitvoerend vlak dient te worden gestimuleerd.

 

Openbare orde en veiligheid

De wijkagent vaker daadwerkelijk in de wijk aanwezig.

 

Aandacht te zijn voor de veiligheid van achterpaden, speeltuintjes en parkeerplaatsen.


Inzet van extra politie of bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) de handhaving op bijvoorbeeld zwerfvuil, kleine verkeersovertredingen en hondenoverlast moet worden geïntensiveerd.

 

Jeugdzorg

Door preventie en eigen kracht te intensiveren is minder inzet van jeugdzorg noodzakelijk.

Uitgangspunt voor de nieuwe jeugdzorg is “1 gezin, 1 plan, 1 regisseur”.


Daarbij wordt niet gekeken naar allerlei afzonderlijke geldstromen maar wordt geredeneerd vanuit een integraal budget (ontschotting).

 

Jeugd- en jongerenwerk

Zwaar inzetten op scholing en werk, bijvoorbeeld door het creëren van zogenaamde leerwerkbanen.                                                                                                                                                                                                     Onderzoek naar de behoeften van onze jongeren, kwalitatieve impulsen van de accommodaties en nieuwe samenwerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Het realiseren van een  oefenruimte voor lokale bands.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Invoering jongeren-activiteitenpas.

 

Economische zaken

Samen met het bedrijfsleven trajecten opzetten om mensen die een uitkering (WWB, Wajong of WSW) hebben weer nieuwe kansen te bieden.


Vooral lokale en regionale bedrijven de mogelijkheid te bieden om werk voor de gemeente te verrichten.


Minder regels, nakomen van afspraken, een aanspreekpunt en korte doorlooptijden.

 

Sociale domein

Een laagdrempelig en gemakkelijk toegankelijke accommodatie voor het faciliteren van gemeentelijke taken in het sociaal domein in meerdere kernen.


Onderzoek naar het opzetten van een Steins Werkbedrijf waarin medewerkers van Vixia én mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kansen krijgen door te stromen naar regulier werk.


Maatschappelijke ondersteuning door de gemeente anders organiseren, minder managementlagen en het dichter bij de inwoners, bijvoorbeeld door projecten als buurtzorg en wijkverpleegkundigen.


Ondersteuning van mantelzorgers (in middelen of menskracht) door de gemeente.


Koppelen van voorzieningen aan de participatiewet. Mensen die aan de kant staan maatschappelijk inzetten.

 

Sport

Geen gedwongen samenwerking van sportclubs, wel stimuleren.


Als je sport belangrijk vindt mag dat ook wat kosten.


Als clubs graag zelf hun accommodatie willen beheren en onderhouden, zullen we dat faciliteren of de accommodatie overdragen.

 

Volksgezondheid

Aspect gezonde voeding op scholen samen met de GGD verder oppakken.


Blijvende voorlichting op het gebied van overmatig alcoholgebruik, de risico’s van roken en het nut van gezonde voeding.

 

Subsidiebeleid

Nieuwe initiatieven op het gebied van de 3 decentralisaties  extra stimuleren.


Huursubsidie voor verenigingen die activiteiten in het kader van de participatiesamenleving organiseren.


Herijken subsidiebeleid,  waarbij verenigingen er financieel niet op achteruit mogen gaan, bij gelijkblijvende omvang, inspanning en activiteiten.

 

Voorzieningen en accommodatiebeleid

In iedere kern is er minstens een gemeentelijk verzamelgebouw waar sociaal maatschappelijke en culturele activiteiten eventueel gecombineerd met onderwijs en zorg vanuit de gemeente worden gefaciliteerd. Ook de nieuwe taken van de gemeente in het kader van het sociale domein kunnen hierin worden gehuisvest. 

 

Samenwerking verenigingsleven

Wanneer op initiatief van verenigingen zelf besprekingen gevoerd worden om samen te gaan werken of te fuseren, zal DOS dat ondersteunen. Bij dat soort initiatieven dient de gemeente te faciliteren en te ondersteunen en, indien de verenigingen dat vragen, de regie te voeren.

 

Ook in het nieuwe subsidiebeleid dient aandacht te zijn voor stimulering van samenwerking.

 

Relatie met de burger

De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Daarbij hoort een duidelijke communicatie en goede dienstverlening.

 

Overheidsparticipatie vraagt een andere houding van de gemeente, zowel voor de politiek, het gemeentebestuur en de gemeenteraad, het ambtelijke apparaat maar ook van de inwoners.


Inwoners hebben naast inspraak en voorspraak ook behoefte aan terugkoppeling en evaluatie. Laat vooral ook zien wat je met de opmerkingen, ideeën en suggesties hebt gedaan.


Het uitgangspunt blijft voor ons dat de gemeente er is voor haar inwoners en niet andersom.

 

Leefbaarheid kernen

Voor iedere kern wordt samen met de inwoners een DorpsOntwikkelingsPlan gemaakt.

 

Welzijn, cultuur en recreatie

Kern overstijgende samenwerking in het kader van het behoud van het culturele erfgoed stimuleren.

Het stimuleren en benutten van nieuwe mogelijkheden die bijv. de grensmaas biedt op het gebied van educatie en recreatie.


Inzetten op het realiseren van een nieuwe vaste fiets- en voetgangersverbinding over de Maas en het versterken van de recreatieve routes (jaagpaden, fietspaden en wandelroutes etc.).

 

Natuur en Landschap

Vernieuwingen in de kernen in de vorm integrale gebiedsinrichting en meer ruimte voor groen en natuur en landschap. 

 

Overbodige bebouwingsruimte wordt teruggegeven aan de natuur.


Afschermen van autosnelwegen, haven en industrie met groenstructuren.

 

Natuur en landschap

Vernieuwingen in de kernen in de vorm integrale gebiedsinrichting en meer ruimte voor groen en natuur en landschap. Overbodige bebouwingsruimte wordt teruggegeven aan de natuur. Afschermen van autosnelwegen, haven en industrie met groenstructuren.

 

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Kritisch kijken naar woningbouwprojecten. Niet bouwen voor leegstand, ook niet in Bramert Noord.

 

Op plaatsen waar de woningbouw stagneert worden gazons gemaakt.


De infrastructuur van de Kattekop moet op korte termijn worden opgeknapt.

laats hier de inhoud voor uw uitklapbare veld

 

Gebiedsgewijze aanpak

Via het systeem van de gebiedsgewijze aanpak, waarbij het onderhoud van wegen, riolering, groen, verlichting,

 

Nutsvoorzieningen (gas, water en licht) etc. via een totaal integraal onderhoudsprogramma worden oppakken van gedeelte van Berg aan de Maas in 2014 en Urmond Oost rondom het Antoniusplein in 2016.P

 

Openbare ruimte, groen- en speelvoorzieningen

Begraafplaatsen, trottoirs en fietspaden kunnen op sommige plaatsen een kwaliteitsimpuls gebruiken om ze op niveau te brengen en houden door het intensiveren van het gemeentelijk toezicht en een verdere professionalisering van het opdrachtgeverschap.


Een goede evaluatie van het omgevormde groen. Op basis van deze evaluatie kunnen herstelmaatregelen worden uitgevoerd.


DOS is tegen verdere bezuinigingen op het openbare groen.


Het opstellen van een nieuw speeltuinenbeleid, dat in  goed overleg met de beheerders en vrijwiliigers tot stand moet komen,  vormt een goede basis voor het in evenwicht brengen van vraag en aanbod van speelvoorzieningen

 

Openbaar vervoer en stationsomgeving Beek-Elsloo

Uitvoering  van het project Stationsomgeving Beek/Elsloo met een veilige toegang van het station aan de Elslose zijde.

 

Geen grootschalige sanering van het lokale busvervoer.  Bij te grote nadelige effecten op gemeentelijk niveau met alternatieve voorstellen komen.

 

Verkeer

Onze oude dorpskernen in Urmond, Stein en Elsloo worden steeds vaker belast, hetzij door toenemende parkeerdruk of door (toeristisch) fietsverkeer. Dat betekent dat hier door middel van arrangementen moet worden gekeken naar innovatieve oplossingen.

 

Samen met ondernemers en omwonenden zal in de komende periode worden gekeken naar de verkeersveiligheid, het parkeren en de herinrichting van het Dorien Verschurenplein en toe leidende straten zoals de Stationsstraat.


Verbeteren van de rotonde aan de Steinderweg, de herinrichting van de Michiel de Ruyterstraat, het samen met Sittard-Geleen en de Provincie aanleggen van een rotonde bij de op- en afrit van de A2 en het verbeteren van de doorgaande route door Nattenhoven, Berg aan de Maas en Oud-Urmond worde opgepakt


Opzetten pilot verkeerbordenvrije wijk.

 

Financieel beleid

Alleen bezuinigen op dingen die de burgers het minst raken.


Geen onnodige belastingverhogingen. 

 

Steinerbos

Steinerbos moet financiële ruimte krijgen om zich te kunnen door ontwikkelen, als deze bijdragen tot het terugdringen van de gemeentelijke bijdrage. 

 

Centrumplan

Stein heeft recht op een adequate centrale overdekte winkelvoorziening. DOS is van mening dat deze voorziening moet voldoen aan de Steinse behoefte en voldoende variatie aan winkelaanbod moet zijn.

 

Voor het volledige verkiezingsprogramma:'Beter Lokaal ' Verkiezingsprogramma DOS 2014-2018