Naam van de Instelling

DOS: Democratische Onafahankelijken Stein

 

informatienummer 

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer, RSIN: 803145603 

 

postadres

secretaris@dosstein.nl

 

doelstelling

De doelstelling staat verwoord in artikel 2 van de statuten van de vereniging en luidt als volgt:

DOS stelt zich ten doel de belangen van de bevolking van Stein te behartigen op basis van duidelijk omschreven beginselen en een beleidsprogramma, met bijzondere aandacht voor het eigen karakter en de integratie van de diverse woonkernen.

 

hoofdlijnen beleidsplan

 

Werk

DOS tracht haar doelstelling te bereiken door:

 • De verkiezing van leden van de vereniging in alle voor het gemeentelijk en intergemeentelijk bestuur relevante bestuursorganen, met absolute uitsluiting van landelijke en provinciale bestuursniveaus;
 • Het bevorderen van democratische, op maximale informatie en inspraak van de bevolking gerichte, werk- en besluitvormingsprocedures bij het gemeentelijk bestuur en andere overheidsorganen;
 • Het geven van voorlichting middels bijeenkomsten, publicaties en dergelijke;
 • Enig ander wettig middel, dat kan leiden tot de realisering van het doel.

Geldverwerving

 

DOS verwerft geldelijke middelen door donaties van leden, het ontvangen van renten en een vergoeding van het gemeentebestuur voor fractiewerkzaamheden.

 

Vermogenbeheer

 

Middelen die niet benodigd zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering worden ondergebracht op een spaarrekening.

 

Besteding van het vermogen

 

Het vermogen wordt ingezet voor het realiseren van de doelsteling van de vereniging. Bij liquidatie zal een eventueel batig saldo worden besteed voor een doel zoveel mogelijk overeenkomende met het doel van de vereniging, 

 

Bestuur

 

Voorzitter:

Luc Feij

 

Secretaris:
Luc Op den Camp

 

Penningmeester:

Luc Feij

 

Bestuurslid:

Quinten Peerboom

 

 

beloningsbeleid

 

Het bestuur ontvangt geen beloning voor het verrichte werk. Er is geen personeel in dienst.

 

actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

 

Opsomming van de activiteiten die recent uitgevoerd werden:

 • Het houden van ledenvergaderingen (maandelijks)
 • Het houden van bestuursvergaderingen (maandelijks)
 • Het houden van fractievergaderingen (maandelijks)
 • Het uitbrengenen van een verkiezingsprogramma (4-jaarlijks)
 • Het uitvoeren van een verkiezingscampagne (4-jaarlijks)
 • Het organiseren van openbare avonden (periodiek)
 • Het organiseren van thema- en inspraakavonden (periodiek)
 • Het publiceren van artikelen (periodiek)
 • Het publiceren van een internetpagina (continue)
 • Het organiseren van scholingsactiviteiten voor de leden (periodiek)
 • Her onderhouden van contacten via sociale media,Twitter en Facebook (continue)

Voor het verkiezingsprogramma, standpunten in de gemeenteraad, algemene beschouwingen en actuele informatie verwijzen we naar onze website www.dosstein.nl en onze facebookpagina.  

 

 

Financiele verantwoording

 

Balans

Balans 2012

Balans 2013

Balans 2014

Balans 2015

Balans 2016

Balans 2017

Balans 2018

Balans 2019

Balans 2020

 

 

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten 2012

Staat van baten en lasten 2013

Staat van baten en lasten 2014

Staat van baten en lasten 2015

Staat van baten en lasten 2016

Staat van baten en lasten 2017

Staat van baten en lasten 2018

Staat van baten en lasten 2019

Staat van baten en lasten 2020

 

 

Toelichting

De politieke vereniging DOS (Democratisch Onafhankelijken Stein) is een financieel gezonde vereniging. Met name door de donaties van de leden en de vrijwillige inzet door de leden. Het eigen vermogen is de afgelopen jaren beperkt gegroeid. De vereniging heeft geen materiële vaste activa. Er is geen personeel in dienst.