Na de verkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 mocht DOS met 8 zetels in de gemeenteraad van Stein (totaal: 19) plaatsnemen. Doordat er samen met de fracties Steins Belang en VVD Stein gekomen werd tot een coalitieakkoord, kwam DOS tevens in de gelegenheid om 3 wethouders af te vaardigen in het college van B&W.

 

Het gemeentebestuur vergadert volgens het BOB-schema:

 1. Beeldvorming
 2. Oordeelsvorming
 3. Besluitvorming

Gemeenteraadsleden en burgerraadsleden zullen zich in een eerste ronde een beeld vormen van beleidsvoorstellen. Nadat dit gebeurd is, kan tijdens een volgende bijeenkomst geoordeeld worden en kunnen zo nodig amendementen ingediend worden. Tot slot volgt het nemen van een besluit over een al dan niet geamendeerd besluit.

 

DOS is vanaf de start voorstander geweest van deze manier van vergaderen en maakt van de gelegenheid gebruik om een stevig aantal burgerleden als vakinhoudelijk specialist paraat te houden om deel te nemen aan de beeldvormende raadsvergaderingen. Zij gaan de fractie ondersteunen, opdat raadsvoorstellen het juiste oordeel krijgen en er uiteindelijk een goed besluit genomen kan worden.

 

 • wethouder

  Fysieke Domein

 • wethouder

  Financieel Domein

 • wethouder

  Jongeren Domein

 • fractievoorzitter

   

 • vice-fractievoorzitter

   

 • gemeenteraadslid

   

 • gemeenteraadslid

   

 • gemeenteraadslid

   

 • fractielid

   

 • fractielid

   

 • fractielid

   

 • fractiesecretaris

   

 • burgerlid

  duurzaam, economisch en fysiek domein

 • burgerlid

  cultureel, fysiek en sociaal domein

 • burgerlid

  cultureel, economisch en sociaal domein

 • burgerlid

  bestuurlijk, cultureel en sociaal domein

 • burgerlid

  cultureel domein

 • burgerlid

  cultureel, fysiek en sociaal domein

 • burgerlid

  bestuurlijk, cultureel, duurzaam en fysiek domein

 • burgerlid

  facilitair en fysiek domein

 • burgerlid

  bestuurlijk domein