Het gemeentebestuur vergadert volgens het BOB-schema:

  • Beeldvorming
  • Oordeelsvorming
  • Besluitvorming

Gemeenteraadsleden en burgerraadsleden zullen zich in een eerste ronde een beeld vormen van beleidsvoorstellen. Nadat dit gebeurd is, kan tijdens een volgende bijeenkomst geoordeeld worden en kunnen zo nodig amendementen ingediend worden. Tot slot volgt het nemen van een besluit over een al dan niet geamendeerd besluit.

 

DOS is vanaf de start voorstander geweest van deze manier van vergaderen en maakt van de gelegenheid gebruik om een stevig aantal burgerleden als vakinhoudelijk specialist paraat te houden om deel te nemen aan de beeldvormende raadsvergaderingen. Zij gaan de fractie ondersteunen, opdat raadsvoorstellen het juiste oordeel krijgen en er uiteindelijk een goed besluit genomen kan worden.

 

Op onderstaande foto staat onze selectie bij aanvang van de raadsperiode 2018-2022.

 

Burgerleden2018

Van links naar rechts op deze foto: Maurice Gransier, Serge Chamboné, Ron. Goessens, Ronald Snippe, Els Kengen, Julian Bejas, Kyra Gelissen, Mila de Win, Jo Dohmen, Meddy Goossens, Chantal Voskamp-Lemmens, Ilona de Schwartz en John Klinkenberg.